Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm của tam giác ACD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và AC. Tìm khẳng định sai.

A.

Hình chiếu song song của điểm M theo phương chiếu AB là trung điểm của BD.

B.

Hình chiếu song song của điểm N theo phương chiếu AB là trung điểm của BC.

C.

Cả A, B đều đúng.

D.

Chỉ có A đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hình chiếu của M, N qua phép chiếu song song phương AB trên mặt phẳng (BCD).

Ta thấy:

- BD là hình chiếu của AD trên mặt phẳng (BCD); M là trung điểm của AD nên M’ là trung điểm của BD. A đúng

- BC là hình chiếu của AC trên mặt phẳng (BCD); N là trung điểm của AC nên N’ là trung điểm của BC. B đúng  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...