Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào các dung dịch sau:         

(1) Dung dịch NaHCO3.         (2) Dung dịch Ca(HCO3)2.         (3) Dung dịch MgCl2.         

(4) Dung dịch Na2SO4.         (5) Dung dịch Al2(SO4)3.         (6) Dung dịch FeCl3.         

(7) Dung dịch ZnCl2.         (8) Dung dịch NH4HCO3.

Sau khi kết thúc các phản ứng, số trường hợp thu được kết tủa là         

A.

A. 6        

B.

B. 5        

C.

C. 8        

D.

D. 7  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Các trường hợp có kết tủa là: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8) 

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...