Cho x mol hỗn hợp kim loại Al, Fe (có tỉ lệ mol 1:1) tan hết trong dung dịch chứa Y mol HNO3 ( Tỷ lệ x:y = 3:17). Sau khi kim loại tan hết, thu được sản phẩm khử Y duy nhất và dung dịch Z chỉ chứa muối nitrat. Cho AgNO3 đến dư vào Z, thu được m gram rắn. Giá trị của m là :         

A.

A: 53y/17

B.

B: 27y/17

C.

C: 108y/17        

D.

D: 432y/17  

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cho x=3; y=17 → nFe=nAl = img1 =1,5 (mol)

Khi cho AgNO3 vào dung dịch Z thì tạo thành chất rắn do có phản ứng

img2 

Gọi nAg = a.

Bảo toàn e từ đầu đến cuối cùng ta có: 3nFe + 3nAl = nAg + nelectron mà N trao đổi → nelectron mà N trao đổi = 9 – a(mol)

Dung dịch cuối cùng có Fe(NO3)3; Al(NO3)3 trong đó có a mol img3 do muối AgNO3 cung cấp.

Bảo toàn nguyên tố N ta có:

img4 =nN trong khí + nN trong muối = x(9-a) + (9-a)

Trong đó x là tỉ lệ giữa số nguyên tử N trong phân tử khí và số e mà một phân tử khí trao đổi.

 

Có 0 < a < 1,5 → img5 

Dễ thấy chỉ có x=1 thỏa mãn →a=0,5 →m = 54 =img6   

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.