Cho x và y là hai số thực dương thay đổi sao cho: img1. Giá trị lớn nhất của tích xy gần nhất với số nào?

A.

A0,5.        

B.

0,6.        

C.

0,7.        

D.

0,8.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Ta có: img1(do y>0), suy ra: img2  Xét hàm số img3 xác định trên img4; img5  Vậy img6 cũng là xy đạt giá trị lớn nhất khi img7 và GTLN của xy là img8 

 

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.