Chọn câu sai ?

A. Huỳnh quang là sự phát quang có thời gian phát quang ngắn dưới 10–8 (s).
B. Lân quang là sự phát quang có thời gian phát quang dài từ 10–6 (s) trở lên.
C. Bước sóng λ' ánh sáng phát quang bao giờ nhỏ hơn bước sóng λ của ánh sáng hấp thụ λ' < λ.
D. Bước sóng λ' ánh sáng phát quang bao giờ cũng lớn hơn bước sóng λ của ánh sáng hấp thụ λ' > λ.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.