Chọn câu sai. Khi một tia sáng đi từ môi trường có chiết suất n1 tới mặt phân cách với một môi trường có chiết suất n2 với n2 < n1 thì

A. có tia khúc xạ đối với mọi phương của tia tới.
B. tỉ số giữa sini và sinr là không đổi khi cho góc tới thay đổi.
C. góc khúc xạ r lớn hơn góc tới i.
D. góc khúc xạ thay đổi từ 0 tới 900 khi góc tới i biến thiên.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.