Chọn câu sai trong các câu sau?

A.

Nhờ khống chế sinh học mà cá thể của quần thể luôn dao động quanh vị trí cân bằng.

B.

Nhờ khống chế sinh học mà số lượng cá thể của quần thể nào đó trong quần xã luôn giảm.

C.

Nhờ khống chế sinh học mà số lượng cá thể của cả quần xã được duy trì ở mức phù hợp với khả năng của môi trường.

D.

Nhờ khống chế sinh học mà tạo nên sự cân bằng trong quần xã.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nhờ khống chế sinh học mà số lượng cá thể của quần thể nào đó trong quần xã luôn giảm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.