** Gen có khối lượng 738.103 đvC và có số nuclêôtit loại T bằng 510 nuclêôtit. Gen bị đột biến không quá 3 cặp nuclêôtit. Gen bị đột biến chứa 3178 liên kết hiđrô. Số nuclêôtit từng loại của gen đột biến sẽ là

A.

A = T = 509; G = X = 720 hoặc A = T = 512; G = X = 718.

B.

A = T = 501; G = X = 720 hoặc A = T = 508; G = X = 722.

C.

A = T = 509; G = X = 720.

D.

A = T = 509; G = X = 719 hoặc A = T = 511; G = X = 721.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

A = T = 509; G = X = 720 hoặc A = T = 512; G = X = 718.

Tổng số nuclêôtit của gen là: 738.103 : 300 = 2460 (nu).

Ta có A = T = 510 nu G = X =  − 510 = 720 (nu).

Số liên kết hiđrô của gen trước đột biến là: 2A + 3G = 2.500 + 3.720 = 3180.

Sau đột biến, số liên kết hiđrô giảm xuống 3180 − 3178 = 2 liên kết.

Đột biến có thể xảy ra do:

+ Nếu mất cặp nuclêôtit loại A - T thì số lượng nuclêôtit từng loại của gen đột biến là:

A = T = 510 − 1 = 509; G = X = 720.

+ Nếu thay hai cặp nuclêôtit loại G - T bằng 2 cặp nuclêôtit loại A - T thì số lượng nuclêôtit từng loại của gen là:

A = T = 510 + 2 = 512; G = X = 720 − 2 = 718.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.