Chọn phát biểu đúng?

A.

Trong dao động cưỡng bức thì tần số dao động bằng tần số dao động riêng.

B.

Trong đời sống và kỹ thuật, dao động tắt dần luôn luôn có hại.

C.

Trong đời sống và kỹ thuật, dao động tắt dần luôn luôn có lợi.

D.

Trong dao động cưỡng bức thì tần số của dao động ià tần số của ngoại lực và biên độ dao động phụ thuộc vào sự quan hệ giữa tần số ngoại lực và tần số riêng của con lắc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Trong dao động cưỡng bức thì tần số của dao động ià tần số của ngoại lực và biên độ dao động phụ thuộc vào sự quan hệ giữa tần số ngoại lực và tần số riêng của con lắc.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.