Chọn phát biểu sai:

A.

Saccarozơ là một đisaccarit.

B.

Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit, chỉ khác nhau về cấu tạo của gốc glucozơ.

C.

Khi thuỷ phân đến cùng saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều cho một loại monosaccarit.

D.

Khi thuỷ phân đến cùng, tinh bột và xenlulozơ đều choglucozơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

khi thủy phân đến cùng, tinh bột và xenlulozơ đều choglucozơ, còn saccarozơ cho hỗn hợp gồm

glucozơ và fructzơ

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.