Choose a word that has different stress pattern:

award                     prevent                    visit                 except

A.

award                     

B.

prevent                    

C.

visit                 

D.

except

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

visit

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...