Choose a word that has different stress pattern:

dissolve                      guideline                           reform                           expand

A.

dissolve                      

B.

guideline                           

C.

reform                           

D.

expand

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

guideline

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...