Choose a word that has different stress pattern:

improve                 measure                         achieve                       consume 

A.

improve  

B.

measure  

C.

achieve 

D.

consume 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

measure  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.