Choose a word that has different stress pattern:

interrupt                   international                       information                       intelligent

A.

interrupt                   

B.

international                       

C.

information                      

D.

 intelligent

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 intelligent

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...