Choose a word that has different stress pattern:

loyalty             uncertain             sympathy             influence

A.

loyalty             

B.

uncertain             

C.

sympathy             

D.

influence

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

uncertain

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...