Choose a word that has different stress pattern:

polite                      problem                       arrive                       guitar

A.

polite                      

B.

problem                       

C.

arrive                       

D.

guitar

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

problem        

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.