Choose a word that has different stress pattern:

renovate                    committee                    tomorrow                     proposal

A.

renovate                    

B.

committee                   

C.

 tomorrow                     

D.

proposal

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

renovate    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.