Choose a word that has different stress pattern:

secure                       family                       mischievous                      confidence

A.

secure                       

B.

family                      

C.

mischievous                      

D.

confidence

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

secure

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.