Choose a word that has different stress pattern:

stagnant               wholesale                   submit                labour

A.

stagnant               

B.

wholesale                  

C.

 submit               

D.

 labour

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 submit  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.