Choose A,B,C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions:

“Why don’t you reply to the President’s offer right now?” said Mary to her husband.         

A.

A. Mary thought why her husband didn’t reply to the President’s offer then.         

B.

B. Mary ordered her husband to reply to the President’s offer right now.                  

C.

C. Mary sugguested that her husband should reply to the President’s offer without delay.   

D.

D. Mary told her husband why he didn’t reply to the President’s offer then.   

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

Dịch nghĩa: “Sao anh không trả lời đề nghị của chủ tịch bây giờ nhỉ ?”, Mary nói với chồng. A. Mary nghĩ tại sao chồng mình không trả lời đề nghị của chủ tịch ngay. B. Mary ra lệnh cho chồng trả lời đề nghị của chủ tịch ngay. C. Mary khuyên chồng nên trả lời đề nghị của chủ tịch ngay. D. Mary bảo chồng tại sao anh ta không trả lời đề nghị của chủ tịch ngay.     

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.