Choose one sentence that has the closest meaning to the root one:

I will agree to these conditions provided that they increase my salary.

A.

They did not increase my salary so I quit the job.

B.

I will only agree these conditions if they give me more money.

C.

They give me more money or I will only agree these conditions.

D.

Unless they give me more money, I will only agree these conditions.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

I will only agree these conditions if they give me more money.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.