Choose one sentence that has the closest meaning to the root one:

It is the earth’s gravity that gives us our weight.

A.

If there were not the earth’s gravity, we would be weightless.

B.

Due to the earth’s gravity we cannot weigh anything.

C.

We are overweight because of the earth’s gravity.

D.

The earth’s gravity is given weight by people.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

If there were not the earth’s gravity, we would be weightless.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...