Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

“Don’t forget to give me a ring at 10 o’clock tonight,” said Trung.

A.

Trung said don’t forget to give him a ring at 10 o’clock tonight.

B.

Trung told me not forget to give him a ring at 10 o’clock that night.

C.

Trung remembered me to give him a ring at 10 o’clock tonight.

D.

Trung reminded me to give him a ring at 10 o’clock that night.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Trung reminded me to give him a ring at 10 o’clock that night.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...