Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

I think you should revise for the exam.

A.

If I were you, I would revise for the exam.

B.

If I am you, I will revise for the exam.

C.

If I would be you, I revised for the exam.

D.

If I will be you, I revise for the exam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

If I were you, I would revise for the exam.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...