Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

The Mayor is opening the new theatre on Saturday.

A.

On Saturday is being opened the new theatre by the Mayor.

B.

The new theatre is being opened on Saturday by the Mayor.

C.

On Saturday has been opened the new theatre by the Mayor.

D.

The new theatre on Saturday has been opened by the Mayor.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

The new theatre is being opened on Saturday by the Mayor.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.