Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Mary got wet because she didn’t have an umbrella.

A.

Mary didn’t have an umbrella. However, she got wet.

B.

Although Mary got wet, so she didn’t have an umbrella.

C.

Mary didn’t have an umbrella. Therefore, she got wet.

D.

Mary got wet, but she didn’t have an umbrella so.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Mary didn’t have an umbrella. Therefore, she got wet.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.