Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

I shall enjoy visiting my cousins next week.

A.

I’m seeing forward to visit my cousins next week.

B.

I’m looking forward to visiting my cousins next week.

C.

I’m seeing forward to visiting my cousins next week.

D.

I’m looking forward to visit my cousins next week.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

I’m looking forward to visiting my cousins next week.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.