Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

I like Robinson Crusoe. He is the main character in a book by Daniel Defoe.

A.

I like Robinson Crusoe because he is the main character in a book by Daniel Defoe.

B.

I like Robinson Crusoe, who is the main character in a book by Daniel Defoe.

C.

I like Robinson Crusoe and who is the main character in a book by Daniel Defoe.

D.

I like Robinson Crusoe, who are the main character in a book by Daniel Defoe.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

I like Robinson Crusoe, who is the main character in a book by Daniel Defoe.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.