Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Tom writes French as well as he speaks it.

A.

Tom is bad at writing French.

B.

Tom does not speak French so well as he writes it.

C.

Tom writes and speaks French equally well.

D.

Even though Tom writes French well, he speaks it better.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tom writes and speaks French equally well.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.