Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Tom is English. So is Linda.

A.

Neither Tom nor Linda is English.

B.

Either Tom or Linda is English.

C.

Both Tom and Linda is English.

D.

Both Tom and Linda are English.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Both Tom and Linda are English.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.