Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

He didn’t prepare his lesson so he couldn’t answer the teacher’s questions.

A.

If he prepares his lesson he can answer the teacher’s questions.

B.

If he prepared his lesson he could answer the teacher’s questions.

C.

If he had prepared his lesson he could answer the teacher’s questions.

D.

If he had prepared his lesson he could have answered the teacher’s questions.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

If he had prepared his lesson he could have answered the teacher’s questions.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.