Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Tom is good at English. He is good at French, too.

A.

Tom is good at English but not at French.

B.

Tom is good at both English and French.

C.

Tom isn’t bad at either English or French.

D.

Tom is good at neither English nor French.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tom is good at both English and French.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.