Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

No one can predict the future accurately.

A.

The future can be predicted accurately.

B.

Everyone can predict the future accurately.

C.

It is possible for anyone to predict the future accurately.

D.

It is impossible for anyone to predict the future accurately.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

It is impossible for anyone to predict the future accurately.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.