Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

My uncle used to be a high school teacher.

A.

He’s used to be a teacher of a high school.

B.

He’s a teacher of the high school.

C.

He once was a high school teacher.

D.

He’s been a high school teacher for a long time.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

He once was a high school teacher.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.