Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Would you mind waiting outside the office?

A.

Did you wait outside the office?

B.

Did you see anyone waiting outside the office?

C.

Will you wait outside the office?

D.

Do you enjoy waiting outside offices?

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Will you wait outside the office?

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.