Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Every poor child is given some money.

 

A.

They give some money to a poor child.

B.

They give money to some of the poor children.

C.

Every poor child must give some money.

D.

They give some money to every poor child.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

They give some money to every poor child.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.