Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

The film was really interesting. They are talking about it.

A.

The film was really interesting which they are talking about.

B.

The film was really interesting about which they are talking.

C.

The film which was really interesting they are talking about.

D.

The film about which they are talking was really interesting.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

The film about which they are talking was really interesting.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.