Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others:

A. intimate
B. irrigate
C. tolerate
D. communicate
Đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.