Choose the best answer for the following sentence:

________ she was watering the flowers, it began to rain.

A.

While

B.

Since

C.

Because

D.

For

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

While

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...