Choose the best answer for the following sentence:

_________ a winner in an eloquence, you must be very competent in public speaking.

 

A.

 Becoming                  

B.

To become           

C.

 Having become          

D.

You becoming

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

To become

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.