Choose the best answer for the following sentence:

_____________ I like her, I think she is rather mean.

A.

 Although

B.

Even  

C.

Despite 

D.

In spite

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 Although

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...