Choose the best answer for the following sentence:

____________, Mr. Phong couldn’t send the documents.

A.

Even though had a fax machine

B.

Although having a fax machine

C.

In spite of having a fax machine

D.

Despite he had a fax machine

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

In spite of having a fax machine

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...