Choose the best answer for the following sentence:

______________, so she’s struggling to make ends meet.

A.

She’s among jobs at the moment

B.

She’s among jobs in a moment

C.

She’s between jobs in a moment

D.

She’s between jobs at the moment

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

She’s between jobs at the moment

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...