Choose the best answer for the following sentence:

_________________, for instance, might find it hard to laugh at a Russian joke.
 

A.

The French          

B.

A French
 

C.

A man in France               

D.

If you were French

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

The French

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...