Choose the best answer for the following sentence:

A leg injury prevented the footballer from active ______________ in the final tournament.
 

A.

participate                  

B.

participant                     

C.

participation                  

D.

participatory

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

participation

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.