Choose the best answer for the following sentence:

As an orphan, he ___________ earn his living alone.
 

A.

have to  

B.

has had to  

C.

ought to  

D.

had to

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

had to

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.