Choose the best answer for the following sentence:

Can you help me find the man __________ saved the girl?
 

A.

which   

B.

whom   

C.

who   

D.

whose

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

who

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...