Choose the best answer for the following sentence:

Different people never read a book in ___________same way.
 

A.

a                     

B.

an                     

C.

the                 

D.

Ø

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

the

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...