Choose the best answer for the following sentence:

Farmers in this region always have good crops thanks to the ______________ land.
 

A.

fertilizer                

B.

fertile                     

C.

fertility              

D.

fertilized

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

fertile

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...