Choose the best answer for the following sentence:

Francis Bacon lived __________ about the same time as Shakespeare.
  

A.

at                 

B.

for                  

C.

in                 

D.

over

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

at

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.